Členství

Řádné členství
A. Řádným členem se může stát novinář, který beze zbytku splňuje podmínky členství. Řádní členové mají právo za podmínek určených těmito stanovami volit členy orgánů SN ČR a právo být voleni do orgánů SN ČR. Řádný člen platí zápisné a členský příspěvek do SN ČR, je držitelem průkazu SN ČR a má právo být držitelem průkazu Mezinárodní federace novinářů.
B. Členem se novinář stane 12 měsíců po podání přihlášky, pakliže po celou tuto dobu splňuje podmínky členství stanovené těmito stanovami. To neplatí pro členy s přerušeným členstvím, případně pro novináře, kteří v minulosti již byli řádnými členy SN ČR a prokazatelně splňovali podmínku dlouhodobého působení v oboru. Podrobnosti o čekatelství na členství stanoví odstavec II. tohoto článku.
C. Řádným členem se může stát také vysokoškolský pedagog, který se podílí na vzdělávání a výchově novinářů a také sám publikuje, ať už v médiích nebo v odborných knihách a časopisech.
D. Řádným členem SN ČR nemohou být osoby, které jsou členy volených orgánů právnické osoby podnikající v oblasti médií (s výjimkou členů dozorčích rad volených jako zástupci zaměstnanců), většinovými vlastníky hromadného sdělovacího prostředku, zaměstnavateli novinářů, tiskovým mluvčím nebo pracovníkem tiskového oddělení.
E. O přijetí na základě písemné přihlášky uchazeče rozhoduje členská komise, kterou volí řídící výbor SN ČR. Sporné případy posuzuje rozhodčí komise. Nezbytnou součástí přihlášky je vyjádření územního sdružení SN ČR působícího v místě tvorby uchazeče (bylo-li tam ustaveno) a doklady o profesním působení.
F. Přijatý člen má právo se stát členem pobočného spolku – územního sdružení, redakčního, vydavatelského, profesního či studentského sdružení, který uvede v přihlášce, pakliže s tím toto sdružení souhlasí.

Čekatelství na členství
A. Pro přijetí za člena je stanovena lhůta 12 měsíců, v níž má zájemce doložit svoje působení v oboru a splnění požadavků pro přijetí za člena.
B. Lhůta začíná běžet podáním přihlášky a jejím projednáním pobočným spolkem v místě působení čekatele, případně přímo v členské komisi. Sdružení může se zdůvodněním navrhnout zkrácení této lhůty, rozhoduje členská komise.
C. Po uplynutí lhůty se ta součást SN ČR, která přijala přihlášku, vyjadřuje ke splnění podmínek členství.
D. Čekatel je držitelem průkazu Syndikátu novinářů ČR s vyznačenou formou a popisem členství dle odstavce a). Platí čekatelský příspěvek do Syndikátu novinářů ČR, nemá právo být volen a volit do orgánů Syndikátu, ale smí se jich účastnit s hlasem poradním. Nemůže být držitelem průkazu Mezinárodní federace novinářů.
E. O výjimkách je oprávněn rozhodnout řídící výbor na doporučení členské komise.

Výše příspěvků pro následující druhy členství:
řádní členové – 750 Kč
senioři a studenti – 350 Kč
mimořádní členové – 1.150 Kč
Senioři, jejichž věk překročil 75 let, neplatí členský příspěvek, pouze 50 Kč za vystavení průkazu.

Členské příspěvky nutno zaplatit nejpozději do 31. března kalendářního roku.

Po uvedeném termínu se příspěvek zvyšuje o 50 % s tím, že takto zvýšený musí být uhrazen do 15. září.

Později už nebude možno peníze za členství SN ČR poukázat a členství zanikne z důvodu neplnění základní členské povinnosti.

Kromě toho ti, kdo nemají uhrazeny příspěvky do 31. března, musejí počítat s tím, že nemohou uplatňovat až do zaplacení příspěvku svá práva (např. hlasovat).

Příspěvky lze platit převodem na účet SN ČR 6007047001/5500 nebo prostřednictvím složenky, vždy je nezbytné uvést jako variabilní symbol číslo členské průkazky. Platbu je možno provést rovněž v hotovosti přímo v kanceláři SN ČR.

Upozorňujeme, že snížené příspěvky pro seniory je možno přiznat až na základě doložení důchodového výměru.

SNČR – Přihláška do syndikátu