Úplná pravidla soutěže
Novinářem na zkoušku

Tato pravidla soutěže upravují spotřebitelskou soutěž a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

 1. Pořadatel, organizátor

Pořadatelem a organizátorem soutěže je Syndikát jihočeských novinářů z.s. se sídlem U Černé věže 339/18, 370 01 České Budějovice, IČO 00475149 (dále jen “Pořadatel”)..

 1. Termín konání soutěže a účastníci soutěže

Spotřebitelská soutěž (dále jen “Soutěž”) začíná 19. února 2024 v 0:00 hod. a končí 30. dubna 2024 v 0:00 hod. na území České republiky s vymezením katastrálního území Jihočeského kraje.

 1. Princip a podmínky soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba nebo skupina fyzických osob s věkem od 15 let do 20 let, kdy nejstarší osoba z této skupiny dosáhne max. věku 20 let a navštěvuje střední školu, střední odbornou školu, gymnázium nebo víceleté gymnázium se sídlem na území Jihočeského kraje (dále jen “Soutěžící“).

Soutěže se může účastnit Soutěžící, který vytvoří texty na témata (povinností jsou obě témata):

 1. Co vás na časopise Klepy  nejvíce zaujalo a proč? (např. úvaha, glosa, esej)
 2. Vybrat si jednu rubriku z časopisu a napsat do ní svůj příspěvek na téma Jak se od doby vydávání Klepů změnil život okolo mne. (např. dopis šéfredaktorovi, reportáž, fiktivní rozhovor).

(dále jen “Práce”). Obsah textu nemusí být odborný.

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:

 1. kategorie 15 – 17 let vč.
 2. kategorie 18 – 20 let vč.

Takto sepsaný text Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce či pověřený pedagogický pracovník pošle přes formulář na webových stránkách www.syndikat-novinaru-jck.cz/soutez.

 1. Určení výhry, doručení výher

Celkem je v soutěži 3 výhry.

Výherci budou určeni odbornou porotou skládající se ze zástupců Pořadatele a jeho partnerů..

Předání cen proběhne osobně po kontaktu Pořadatele s Výhercem:

 1. Osobně při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže.
 2. Prostřednictvím kurýrní služby na adresu uvedenou výhercem nebo jeho zákonným zástupcem. Výherce či jeho zákonný zástupce je povinen uvést všechny požadované údaje správně a úplně (správnou a úplnou doručovací adresu apod.), v opačném případě pořadatel nemůže garantovat doručení výhry a není povinen zajistit náhradní plnění v podobě nového doručení.

Výhry budou předávány průběžně, nejpozději do 30. 09. 2024.

Výhry nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné dárky. Účast v Soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.

 1. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

Odesláním Práce Soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím Organizátora, jakožto Zpracovatele. 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na Správce nebo v případě, že by zjistil, že Správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, škola, třída.

Účelem zpracování osobních dat je vyhodnocení soutěže a komunikace s výherci soutěže. Doba zpracování osobních údajů je doba konání soutěže a dále pak 1 rok po ukončení soutěže pro distribuci výher a vyhodnocení soutěže. Po této lhůtě budou osobní údaje zlikvidovány.

Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce a případně i zpracovatel povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Správce, resp. Zpracovatel, poskytne tuto informaci bezplatně. V případě, že se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou, může Správce požadovat přiměřený poplatek za administrativních nákladů spojených s vyřízením této žádosti. Každý Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správce či Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 

soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce nebo na Zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se může účastník soutěže obrátit i přímo. 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@syndikat-novinaru-jck.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu, účastník ztrácí nárok na Výhru v soutěži.

Předmětný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

 1. Práva a povinnosti pořadatele

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k Pořadateli a Organizátorovi.

Soutěžící soutěže může být vyloučen v případě, že Pořadatel nebo Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech Soutěžícího podle soutěžních pravidel.

Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.syndikat-novinaru-jck.cz.cz.

Tato pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici na internetových stránkách  www.syndikat-novinaru-jck.cz/pravidla-souteze.

V Českých Budějovicích dne 14. 2. 2024